Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Již 13. rok vzdělává a vychovává naše nestátní nezisková škola své studenty pro pracovní uplatnění na volném trhu práce, nebo ve vlastních chráněných dílnách. Střední škola s jednoletým oborem je určena pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální. Studium na naší škole je bezplatné. 
Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti
Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých oblastech
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
        
Praktická škola Chotěšice, o.p.s. a Handicap centrum Srdce, o.p.s. tvoří ucelený komplex péče o studenty s mentálním postižením. Nabízíme jednoletý obor praktické školy / 78-62-C/001 / po dokončení základní školní docházky. Cílovou skupinu tvoří studenti od 16-26 let s lehkým až středně-těžkým mentálním postižením. Žáci jsou v pondělí sváženi a v pátek rozváženi našimi mikrobusy. V praktické škole je výuka zajištěna profesionálními pedagogy s vysokoškolským vzděláním ve speciální pedagogice. Praktická cvičení se uskutečňují v oborech zahradník, kuchař a textilní pracovník.  Tyto obory jsou průběžně aktualizovány dle potřeb volného nebo chráněného trhu práce. Pestrost předmětů byla rozšířena o tzv. výběrový předmět, kde nabízíme volbu předmětů - práce v domácnosti – údržbářské práce – příprava pokrmů -. Naše úspěšnost v umisťování absolventů je vysoká díky mnoha kontaktům se zaměstnavateli v Praze a Středočeském kraji a vlastní síti chráněných dílen. V učebních osnovách je kladen také velký důraz na prohlubování a procvičování psaní, čtení a počítání. Škola je vybavena nejmodernějšími didaktickými pomůckami pro teoretickou i praktickou výuku. Po výuce mají studenti připraven bohatý volnočasový program. V zařízení pracuje fyzioterapeut pečující o fyzickou kondici klientů. Mimo sportovní kroužky je pro zájemce otevřena keramická a truhlářská dílna. V rámci týdenního pobytu je zajištěna 5x denně strava a kvalitní ubytování.

Pro budoucí život absolventů Praktické školy Chotěšice, o.p.s. již 12 let provozujeme v nedalekých Poděbradech špičkové zařízení oceněné v roce 2007 Vládou ČR Handicap centrum Srdce, o.p.s.. Zde nacházejí naši absolventi práci v chráněných dílnách , bydlí v chráněných bytech, zkrátka žijí svůj vlastní přirozený život. Vstupenkou dětí pro takový život je právě příprava v Praktické škole Chotěšice,o.p.s. .
Veškerá naše péče a vzdělávání směřují k jednomu cílu – maximálně možná nezávislost a soběstačnost v životě, teď ještě dětí, ale v budoucnu dospělých lidí, kteří se třeba jednou budou muset obejít bez svých rodičů. Naší filosofií je maximálně simulovat reálné pracovní a životní situace již ve věku, kdy se mladý člověk formuje.

"Další vzdělávání Asistentů zdravotně postižených osob

k jejich vyšší konkurenceschopnosti"

Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0079

Doba realizace projektu: 01.01.2014 – 31. 1.2 2014

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je rozšířit vzdělávací nabídku v oblasti dalšího vzdělávání dospělých ve Středočeském kraji, a to vytvořením 2 nových vzdělávacích programů v oblasti využívání iPadů při práci Pracovníků v sociálních službách, směřujících primárně k inovaci, zefektivnění, zjednodušení jejich práce, k růstu jejich konkurenceschopnosti a sekundárně také ke zvýšené spokojenosti, soběstačnosti klientů - handicapovaných osob a zvýšené prestiži i konkurenceschopnosti jejich zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních služeb. 

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

 – 2 nové vzdělávací programy, včetně metodik, které budou tvořeny z celkem šesti kurzů. 

 – komplexní e-learningová opora

 – 12 instuktážních videí ( 2 videa ke každému kurzu)

 – minimálně 20 podpořených pracovníků v sociálních službách

 

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ: 

Vzdělávací program 1: Využití iPadů pro pracovníky v sociálních službách 

Kurz 1: Ovládání iPadu a jeho využití v práci se zdravotně postiženými

Kurz 2: Modelové příklady – praktické využití iPadu v terénu

Kurz 3: Alternativní komunikace se zdravotně postiženými s využitím iPadu

 

Vzdělávací program 2: Systém Easy Read

Kurz 1: Systém Easy read a využití iPadů

Kurz 2: Tvorba Easy Read

Kurz 3: Modelové příklady a praktická cvičení

 

Vstup na komplexní e-learningovou oporu: hcsrdce.24u.cz/

 

Články v regionálním tisku:

Článek v regionálním tisku 1.pdf (1208888)

článek v regionálním tisku 2.pdf (1318784)

 

Pozvánka na vzděláívací programy: 

Pozvánka 1.pdf (154361)

Pozvánka 2.pdf (154573)

 

 

 

 

"Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurecneschopnosti" 

 

 

Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0029

Doba realizace projektu: 14. 10. 2014 – 31. 7. 2015

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Hlavním cílem tohoto projektu je rozšířit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání moderních a dotykových zařízení, a to vytvořením nových vzdělávacích programů v oblasti využívání dotykových zažízeních při výchovně vzdělávacím a edukačním procesu pro pedagogy základních škol. 

Do projektu je v rámci partnerství zapojeno celkem 35 základních škol. 

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

- vzdělávací program pro ředitele škol

- 5 vzdělávacích programů pro pedagogy

- 35 proškolených vedoucích pracovníků

- proškolených pedagogických pracovníků

- komplexní e-learningová opora

- mentoring 

- metodici ICT na jednotlivbých partnerských školách

 

JIŽ SE NÁM PODAŘILO:

- vytvořit a realizovat vzdělávací program pro ředitele - Vzdělávání ředitelů

- vytvořit akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky:

1) Využití dotykových zařízení ve školství

2) Praktické využití dotykových zařízení při výuce

3) Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro mateatiku a anglický jazyk

4) Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro český jazyk

5) Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro společenské a přírodní vědy

- vytvořit komplexní e-learningovou oporu, kterou je možné nalést na https://elearning.hcsrdce.cz/

 

V rámci projektu bylo proškoleno celkem 34 pedagogických pracovníků, 35 vedoucích pracovníků a bylo vyškoleno 35 metodiku ICT na jednotlivých školách.

UDŘITELNOST PROJEKTU

Udřitelnost projektu budeme realizovat v mininální délce dvou let po ukončení projektu.

 

 

 

 

 

Mgr. Marcela Marková

Chotěšice 75, Dymokury 289 01

602 291 292

markova@hcsrdce.cz

Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 2662702369/0800

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal