Informace o poskytování sociálních služeb ze dne 17.2. 2021

18.02.2021 09:39

 17.2. 2021 v 8.53 hodin  přišel  e- mail od koordinátora plánování rozvoje sociálních služeb pana Bc. Jakuba Pavlíčka USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, které nařizuje přerušení poskytování služeb od 16.2. 2021 od 00.00 hod. do dne 28.2. 2021 do 23.59 (viz. níže).

Tentýž den dorazil další e- mail od pana Pavlíčka v 10.19 hod., že se o žádné přerušení poskytování služeb rozhodně nejedná.

17.2. 2021 v 20.00 hod. zveřejnil portál MPSV, metodický  výklad k aplikaci usnesení vlády ČR ze dne 15. února 2021 č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu doporučený postup č. 14/2020. Výklad k dispozici https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/TZ_Vyklad_UV_167.pdf/.

Dnes 18.2. 2021 po telefonické konzultaci s panem Jakubem Slajsem vedoucím oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb Středočeského kraje, že se nemáme řídit nařízením vlády, ale doporučenou  metodikou MPSV.

Je mně líto, že se nahoře nedokáží dohodnout. My děláme vše pro bezpečnost našich klientů, ale zákonodárci nám tuto obtížnou situaci opravdu neulehčují, jelikož  předkládají zmatečné informace.

 

USNESENÍ
VLÁDY 
ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. února 2021 č. 167
o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády . 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s l. 5 a 6 ústavního zákona . 110/1998 Sb., o bezpenosti eské republiky, vyhlásila pro území eské republiky z dvodu ohroení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /oznaovaný jako SARS CoV-2/ na území eské republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona . 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zmně nkterých zákonů (krizový zákon), ve znní pozdjích pedpis, pro eení vzniklé krizové situace, rozhodla o pijetí krizových opatení, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda s úinností ode dne 16. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

I. naizuje

  1. poskytovatelm sociálních slueb peruit poskytování sociálních slueb na základě uzavené smlouvy s uivatelem podle § 91 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjích pedpis, a zároveň peruit poskytování sluby v reimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu; poskytovatel sociální sluby prokazatelně informuje osobu, která poskytuje sociální slubu, o této zmn,

  2. poskytovatelm sociálních slueb poskytnout sociální sluby v nezbytné míe s cílem zajitní ochrany ivota a zdraví osob, a to i poskytnutí základních inností, které se neváí na registrovaný druh sociální sluby, pokud to personální a materiálně technické zabezpeení poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání nouzového stavu,

  3. vem osobám (uivatel, zamstnanci poskytovatele a dalí pítomné osoby) bhem poskytování sociálních slueb v terénní formě v místě bydlitě nebo v místě pechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostedků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouka, ústenka, átek, ál nebo jiné prostedky, které brání ení kapének, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální pée nesluitelných s touto povinností,

  4. vem zájemcm, uivatelm nebo jejich blízkým osobám informovat písluného poskytovatele sociál- ních slueb v terénní formě o výskytu klinických píznaků COVID-19, nebo o naízené karantén, nebo o zjitném onemocnní COVID-19 u zájemce, klienta i blízké osoby, a to neprodleně po zjitní,

  5. poskytovatelm sociálních slueb, kterým byla udlena registrace k poskytování sociální sluby podle § 63 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjích pedpis, (noclehárny), posky- tovat i základní innosti podle poteby klientů v nezbytně nutné míe podle § 57 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjích pedpis, a to za pedpokladu dostateného personálního a materiálně technického zabezpeení, a to po dobu trvání nouzového stavu;

II. ukládá ministryni práce a sociálních vcí informovat a metodicky vést poskytovatele sociálních slueb, kraje a hlavní msto Prahu v procesu zajišťování poskytování pée podle bodu I. tohoto ustanovení, metodicky je vést pi jejich provádní a metodicky ídit poskytování sociálních slueb po dobu trvání nouzového stavu.

page1image1656896

Provedou:

ministryně práce a sociálních vcí, poskytovatelé a zizovatelé sociálních slueb

page1image1655440

Pedseda vlády: Ing. Babiš v. r.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal