Týdenní stacionář

Toto je naše startovací služba, kam nastupují ještě děti po ukončení základní školní docházky (pomocné a zvláštní školy). Zde je připravíme k samostatnému životu. Naši absolventi jsou připraveni k bydlení v chráněných bytech a práci v našich dílnách.

Týdenní stacionář je určen pro mládež a dospělé lidi především s mentálním postižením.Klienti si v případě zájmu rodičů v pondělí ráno svezeme mikrobusem a v pátek  opět rozvezeme domů. Našim cílem je podporovat uživatele služeb v soběstačnosti a k přípravě na samostatný život. Dále k podpoře v běžných každodenních činnostech a k zlepšení sociálních návyků.

 K našim každodenním aktivitám patří tyto činnosti:

 • výchovně-vzdělávací  činnost  (člověk a společnost, čtení, psaní, počítání, člověk a příroda…)
 • praktické činnosti (ergoterapie) práce s textilem, keramika, práce na zahradě, výroba koupelové soli, příprava pokrmů, práce s fimo hmotou, aranžování květin…
 • řízené volno časové- máme velmi bohatý výběr aktivit, kterých se klienti mohou účastnit (muzikoterapie, dramatický kroužek, vyšívání, pletní, háčkování, malování na textil, různé sportovní aktivity např. cvičení na trampolíně a gymnastických míčích, posilovací stroje, plážový volejbal, přehazovaná, fotbal, košíková, plavání…)

 

Uživatelé služeb týdenního stacionáře mají možnost zapojit se i do dalších nabízených činností dle nabídky pracovníků:

odpolední kroužky (taneční, výtvarný, práce s keramickou hlínou, vaření, šití, vyšívání, stolní tenis, sportovní hry, různé soutěže, diskotéky…)

 

Dopolední činnost je v rámci týdenního stacionáře přizpůsobena běžným činnostem v domácnosti dle individuálních potřeb uživatelů, vždy s podporou pracovníka týdenního stacionáře.

 Podporujeme uživatele i v jeho volnočasových aktivitách (práce na PC, četba, společenské hry, poslech hudby…)

Mohou se účastnit výletů, jednodenních kulturních (bazén Jičín, bazén Kolín, divadlo, kino atd..) sportovních akcí (paintball, rafty…) a rehabilitačních letních a zimních pobytů v tuzemsku i zahraničí.

Uživatelům týdenního stacionáře je k dispozici velká přilehlá zahrada, plážový volejbal, nedaleká vodní nádrž.

Naši klienti se stravují v prostorech týdenního stacionáře ve stylové selské jídelně, a to 5 x denně. Pracovníci přímé péče pomáhají v případě potřeby s osobní hygienou,  oblékáním či při stravování.

Každý uživatel má vypracovaný individuální plán, který vychází z přání a potřeb uživatele a v jeho naplnění mu pomáhá klíčový pracovník.

Uživatelům se věnují pedagogičtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník. Týdenní stacionář provozně i technicky zajišťují ostatní pracovníci.

Časové vymezení sociální služby – Týdenní stacionář

Služba  je poskytována v pracovních dnech od pondělí 07:00 hodin do pátku 13:30 hodin.

V týdenním stacionáři je celkem 34 lůžek. (dvou a třílůžkové pokoje)

 

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb:

iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=3735773d533f6511&SUBSESSION_ID=1320177022264_1

Poslání:                

         Poskytování takových služeb klientům, které povedou ke zkvalitnění života lidí s handicapem a k jejich rovnoprávnému postavení ve společnosti při respektování individuálních potřeb a možností klientů.

 

Cíle:

K naplňování svého poslání rozvíjí týdenní stacionář základní strategické cíle:

 • Být součástí fungující sociální sítě zařízení poskytujících služby lidem s mentálním postižením (kombinované vady).
 • Pokrýt kapacitou i nabídkou služeb poptávku v daném regionu.
 • Vytvořit klientům bezkonfliktní a podnětné prostředí.
 • Účinně pomoci klientům při zapojení do života komunity.
 • Poskytnout nabídku pobytových a denních forem služeb.
 • Rozvinout a dále podporovat individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti klientů.
 • Poskytnout sociálně právní poradenství a služby klientům, jejich rodičům, případně opatrovníkům, potenciálním klientům a jejich rodinám.
 • Zajistit klientům kvalitní a přiměřenou komplexní rehabilitaci.
 • Podpořit samostatnost a vlastní aktivitu klientů.
 • Pomocí výchovné a vzdělávací činnosti rozvíjet obzor vědomostí klientů a upevňovat nabyté poznatky

 

 

 

Dlouhodobé cíle:

Zajistit kvalitní poskytování sociálních služeb v týdenním stacionáři prostřednictvím:

 • Zlepšení týmové spolupráce všech pracovníků zařízení, udržení kvality poskytovaných služeb a zároveň zdokonalení systému řízení organizace a zajištění zpětné vazby.
 • Poskytování služeb na základě potřeb uživatelů.
 • Vytvořit kvalifikovanou a kompetentní organizaci v návaznosti na legislativní změny.
 • Připravenost firmy k modifikacím a k potenciálu depistovat volné kapacity trhu.
 • Další rozšiřování nabídky služeb, nové prostory a zlepšení technického stavu zařízení.

 

Principy poskytování služeb:

 • Vytváření podmínek pro harmonický rozvoj osobnosti.
 • Partnerství klienta ve vztahu ke službám s respektováním jeho důstojnosti, osobnosti a akceptaci jeho volby.
 • Vytváření podmínek pro maximální naplňování práv klientů.
 • Vnímání sociální situace klienta jako celku a ve všech souvislostech.
 • Poskytování sociálních služeb v týdenním stacionáři a poskytování sociálního poradenství.
 • Pružné přizpůsobování služeb potřebám konkrétního klienta (individualizovaná podpora).
 • Vytváření podmínek pro možnost volby klienta a její respektování.
 • Zajišťování bezpečnosti a odbornosti poskytovaných služeb.
 • Naplňování poslání a cílů organizace týmovou prací s kvalitní vzájemnou komunikací.

 

 

Cílová skupina uživatelů a kapacita :

Uživatelem služeb Týdenního stacionáře Handicap centra Srdce, o. p. s. jsou lidé s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, zdravotním a kombinovaným postižením ve věku od 15 let a výše.

 

Přijímáni jsou na základě uzavření smlouvy mezi poskytovatelem služeb a uživatelem služeb (případně zákonným zástupcem nebo opatrovníkem).

 

Celková ubytovací kapacita zařízení činí 35 míst.

 

Týdenní stacionář pracuje v režimu od pondělí 7. hodiny do pátku 13.30 hodiny. Provoz zařízení není poskytován v měsících červenec a srpen.

 

 

Cílová skupina osob, kterým Handicap centrum srdce, o.p.s. nabízí své služby:

 • Osoby s mentálním handicapem od šestnácti let věku.
 • Osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně mobilní), pohybují se pomocí kompenzačních pomůcek.
 • Osoby se smyslovou vadou.
 • Osoby zbavené (částečně zbavené) i nezbavené odpovědnosti k právním úkonům, které vyžadují péči i asistenci druhé osoby.

           

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • Osoby, jejichž zdravotní stav v době přijetí vyžaduje léčení v lůžkovém zařízení.
 • Osoby s infekčními a parazitárními chorobami všech druhů a stádií.
 • Osoby s tuberkulózou.
 • Osoby závislé na návykových látkách.
 • Osoby s psychózami a psychickými poruchami, při nichž nemocný může ohrozit sebe

            i druhé, respektive jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem.

 • Osoby trpící zdravotním postižením a chorobami, které podstatně omezují schopnost pohybu a sebeobsluhy.
 • Plné obsazení kapacity.                    

/zdroj Příloha č. 7 k vyhlášce č. 182/1991 Sb./

 

Cena služby pro uživatele:

Cena služeb je uživateli služeb stanovena Smlouvou o poskytování služeb sociální péče v týdenním stacionáři HCS, o. p. s..

Smlouva obsahuje rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, informace o výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, výpovědní důvody a lhůty, dobu platnosti smlouvy.

 

Smlouva byla zpracována v souladu se Zákonem o sociálních službách

č. 108/2006 Sb.

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal